ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > O nás, kontakty, úlohy

Slovenské centrum cvičných firiem 

Slovenské centrum cvičných firiem (ďalej SCCF) je odborom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). SCCF vzniklo v januári 1998 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a za účinnej morálnej a materiálnej pomoci ministerstva školstva Rakúska a KulturKontaktu. SCCF prioritne zabezpečuje spoluprácu so slovenskými cvičnými firmami, ale reprezentuje Slovensko aj na medzinárodnej úrovni ako hlavný kontaktný orgán s celosvetovou centrálou PEN Worldwide a so zahraničnými centrálami. 

Slovenské centrum cvičných firiem pracuje v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Stromovej č.9 v Bratislave. Má aj detašované pracovisko, ktoré pracuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národohospodárskej fakulte na Katedre pedagogiky, Dolnozemská cesta 1, Bratislava. 


SCCF

e-mail: sccf@siov.sk

 

Ing. Gabriela Horecká, vedúca odboru FG; SCCF a podpory smerovania mládeže

e-mail: gabriela.horecká@siov.sk

Telefón: +421 911 469 691

 

Mgr. Marta Marušincová

e-mail: marta.marusincová@siov.sk

Telefón:+421 911 550 121

 

Ing. Daniel Ňarjaš

e-mail: daniel.narjas@siov.sk

 

Hlavné úlohy SCCF

  • simuluje úrady štátnej správy – odbor živnostenského podnikania, registrový súd, finančný a colný úrad, sociálnu a zdravotnú poisťovňu, poštový úrad a banku pre tuzemský a zahraničný platobný styk. Centrobanka pri SCCF vedie aj personálne účty cvičných firiem, ako aj účty poisťovní a finančného úradu, čím simuluje tok financií cvičných firiem.
  • pripravuje konferencie, semináre, školenia, zabezpečuje poradenskú činnosť pre cvičné firmy, pripravuje a vedie projekty, pomáha pri tvorbe projektov škôl,  zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu, spravuje vlastnú internetovú stránku www.sccf.sk
  • organizuje súťaže cvičných firiem (napríklad súťaž o najlepší podnikateľský zámer).
  • pripravuje a organizuje veľtrhy a kontraktačné dni cvičných firiem doma a v zahraničí. 

Cvičná firma je zariadená ako reálna firma a má základné oddelenia bežného reálneho podniku, napríklad personálne oddelenie, sekretariát, právne oddelenie, obchodné oddelenie, oddelenie pre marketing a reklamu, ekonomické oddelenie a i. Ide o simuláciu činností oddelení v skutočnej firme, kde majú žiaci možnosť urobiť aj chybu, ktorá nemá taký ekonomický dopad ako v reálnom podniku, ale plní výchovnú funkciu.

Cvičné firmy majú rôzne predmety podnikania a navzájom medzi sebou obchodujú. Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, prípadne iných účastníkov a rozvíja v účastníkoch cieľových skupín multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, rozvíjať seba, podnecovať rozvoj iných a používať najnovšie informačné technológie. Cvičná firma podporuje kreativitu, rozvíja spoluprácu a prezentáciu výsledkov, napomáha získavať schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi a pohotovo reagovať. Je mostom medzi teóriou a praxou a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život – umožňuje im získať prax, ktorú od nich vyžaduje skoro každý nový zamestnávateľ. A okrem iného ich zbavuje aj „strachu“ z podnikania a reálneho pracovného života. 

 

Krátky pohľad do histórie

Za kolísku cvičných firiem môžeme považovať rakúske a nemecké stredné odborné školstvo. Oba štáty majú v oblasti cvičných firiem svoje prvenstvo. Nemecko, kde pracuje okolo 470 cvičných firiem, ich využíva na 50 % na vzdelávanie dospelých. V Rakúsku pracuje okolo 860 cvičných firiem prevažne v oblasti školstva, využívajú  tzv. školský model a predmet cvičná firma je povinný na všetkých obchodných školách a obchodných akadémiách.

Nemecký, tzv. rekvalifikačný model, je koncipovaný ako viacmesačný  kurz najmä pre cieľovú skupinu nezamestnaných. Jeho účastníci ho navštevujú každý deň 6 až 8 hodín, takže nevypadnú zo štandardného pracovného rytmu a zároveň majú dostatočný časový priestor na rutinné osvojenie si nových pracovných činností a návykov. Účastníci kurzov sú zároveň aj finančne motivovaní, pretože za túto prácu na sebe poberajú počas celého trvania kurzu vyššiu finančnú podporu ako je štandardná podpora v nezamestnanosti.

V rámci rakúskeho, tzv. školského modelu, je cvičná firma (ďalej CF) zaradená do učebných plánov ako povinný  odborný predmet. Vyučuje sa na stredných školách vo vyšších ročníkoch, spravidla 5 hodín týždenne, najčastejšie ako päťhodinový blok, ktorý umožňuje simulovať pol pracovného dňa. Motiváciou pre žiakov je najmä spôsob vyučovania, ktorý nemá klasický frontálny charakter. 

Moderné dejiny vyučovania predmetu cvičná firma majú v štátoch s vyspelou trhovou ekonomikou štyridsaťročnú tradíciu. V súčasnosti pôsobí v rámci siete PEN Worldwide – svetového združenia cvičných firiem, približne 225 tisíc stážistov v 46 štátoch sveta.

 

Vznik cvičných firiem na Slovensku

Myšlienku cvičných, pôvodne fiktívnych firiem sa podarilo zaviesť do výchovno-vzdelávacieho procesu stredných škôl v Slovenskej republike prostredníctvom Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá podnietila vznik prvých fiktívnych firiem na obchodných akadémiách v Bratislave a v Senici už v školskom roku 1991/1992. Následne vzniklo Centrum fiktívnych firiem na pôde uvedenej katedry, ktoré zohralo priekopnícku úlohu v procese vzniku i rozvoja cvičných firiem na stredných odborných školách v SR. Veľký záujem o koncepciu cvičných firiem zo strany obchodných akadémií a rozvoj medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti vyvolal potrebu riadenia a koordinácie činnosti cvičných firiem. To viedlo k požiadavke vybudovať národnú centrálu cvičných firiem, zabezpečiť jej financovanie a personálne obsadenie. Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave nebolo možné zabezpečiť vybudovanie takéhoto národného pracoviska i z dôvodu potreby jeho právnej subjektivity. Riešením bolo vytvorenie Slovenského centra cvičných firiem, ktoré je samostatným odborom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ďalej ŠIOV). Možno konštatovať, že ŠIOV podporoval myšlienku cvičných firiem od samého začiatku. V spolupráci so spolkovým ministerstvom školstva a najmä spolkovým inštitútom odborného vzdelávania v Berlíne  už v roku 1994 cestou projektu Transforma materiálne vybavil tri prvé pilotné cvičné firmy v troch krajoch Slovenska – na Obchodnej akadémii (OA) na Račianskej ulici v Bratislave, na OA v Poprade a na OA v Banskej Bystrici. Spolupráca medzi Rakúskom a Slovenskou republikou vyústila do projektu, v rámci ktorého sa uskutočnila v rokoch 1997, 1998 a 1999 séria multiplikačných školení pre pracovníkov Slovenského centra cvičných firiem a učiteľov z deviatich pilotných škôl v Slovenskej republike (dve boli z Bratislavy a sedem z ďalších územných celkov Slovenska), ktoré tvoria sieť multiplikátorov projektu cvičná firma.

Sieť CF v každom štáte spravuje národná centrála cvičných firiem, ktorá pre ne simuluje orgány štátnej správy (na Slovensku odbor živnostenského podnikania, registrový súd, sociálnu a zdravotnú poisťovňu, finančný úrad, colný úrad a cvičnú banku), organizuje vzdelávacie podujatia pre učiteľov a lektorov cvičných firiem, vedie projekty odborného vzdelávania a organizuje medzinárodný veľtrh cvičných firiem.

Na Slovensku v oblasti cvičných firiem momentálne dominuje školský model. Po jeho úspešnej aplikácii sa postupne darí robiť prvé kroky i v rekvalifikačnej oblasti. Od roku 1998 počet CF dynamicky vzrástol z 35 na cca 700 registrovaných cvičných firiem. Dôvod je veľmi jednoduchý – simulácia reálnej praxe vo vzdelávacom prostredí cvičných firiem poskytuje vynikajúcu prípravu pre budúce pôsobenie v zamestnaní a okrem odborných znalostí a zručností sprostredkúva žiakom i tzv. kľúčové kvalifikácie. Väčšina CF pracuje na všetkých typoch stredných odborných škôl, experimentálne na Ekonomickej univerzite v Bratislave a cvičné firmy aplikujeme aj  v oblasti vzdelávania dospelých.

Predmet Cvičná firma, ktorý sa vyučuje na našich školách ako povinný alebo voliteľný predmet integruje teoretické vedomosti z viacerých ekonomických predmetov, je mostom medzi teóriou a praxou a čo je veľmi dôležité, žiakov aj baví. Výhodou tejto formy integrácie učiva je snaha o maximálne priblíženie sa reálnej praxi. 

 

SCCF je členom svetového združenia PEN Worldwide 

V máji 2001 sa SCCF stalo pridruženým a v januári 2008 riadnym členom svetovej centrály cvičných firiem PEN Worldwide v Essene v Nemecku (https://penapps.penworldwide.org). Členstvo SCCF v PEN Worldwide umožňuje slovenským firmám komunikovať on-line cez databázu PEN Worldwide s ktoroukoľvek cvičnou firmou v zahraničí a zúčastňovať sa zahraničných veľtrhov. Uvedené členstvo prináša popri charaktere evidenčného členstva aj skutočne materiálnu pomoc, lebo môžeme využívať databázový, informačný, komunikačný a bankový softvér a pomoc v oblasti know-how. 

V PEN Worldwide sú prostredníctvom svojich národných centrál zastúpené cvičné firmy  z celého sveta.  

PEN Worldwide s pôvodným názvom EUROPEN (EUROPEN je skratkou odvodenou z názvu European Practise Enterprises Network - Sieť európskych cvičných firiem) vznikol v novembri 1993. Na stretnutí v Centre pre podporu zamestnanosti v Essene ho založili vedúci centrál z Holandska, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Rakúska a Dánska, ktorí sa zároveň stali jeho štandardnými členmi. Členstvo v PEN Worldwide sa delí na štandardné, asociované a pridružené. Krajiny, ktoré nepatria ani do jednej kategórie, a pritom s členskými štátmi spolupracujú, sú definované ako zúčastnené. PEN Worldwide je svetové združenie cvičných firiem združujúce 46 krajín.

Každá cvičná firma siete, teda aj slovenské, môžu vyhľadávať potencionálnych odberateľov v databázach, žltých stránkach a on-line komunikovať cez aplikácie PEN Worldwide s cvičnými firmami doma i v zahraničí.

Naše cvičné firmy získavajú z PEN Worldwide veľa užitočných informácií, najmä kontaktné informácie na zahraničné cvičné firmy. Tie môžu získavať aj zo Slovenského centra cvičných firiem a najmä na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem, kde prichádzajú priamo do styku so zahraničnými obchodnými partnermi. Medzinárodné veľtrhy cvičných firiem organizujú všetky krajiny združené PEN Worldwide.

Kolektív SCCF
 

#siov  #sccf  #skolstvo  #vzdelavanie  #statnyinstitutodbornehovzdelavania  #slovenskecentrumcvicnychfiriem  #cvicnefirmy  

#PracticeEnterprise  #PENWorldwide