ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Zborník konferencie Quo Vadis

Zborník konferencie Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku? 

                                                           

 

Úvod

     Základným a nevyhnutným predpokladom dlhodobej existencie a prosperity Slovenska je vzdelanosť občanov, ktorú má zabezpečovať v prvom rade kvalitné školstvo. Medzi kľúčové oblasti, kde slovenské školstvo potrebuje pridať, patria výsledky v čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti, atraktivita učiteľského povolania a schopnosť vzdelávať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zlepšenie tohto stavu si vyžaduje zásadné vnútorné aj vonkajšie systémové zmeny, ktoré treba pripraviť a začať neodkladne uskutočňovať.

      Úroveň finančnej gramotnosti podmieňuje nielen ekonomické ale aj sociálne, politické a osobnostné predpoklady jeho ďalšieho rozvoja. Človek s nízkou úrovňou finančnej gramotnosti robí finančné rozhodnutia intuitívne. Z toho dôvodu bol schválený „Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií“, ktorý sa stal dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 447 z 2. júla 2008. Výstupom bol Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.0 (ďalej NŠFG) vypracovaný v roku 2008, ktorý sa stal súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu v základných a stredných školách v Slovenskej republike. V rámci optimalizácie a vývoja v oblasti sa postupne vytvorili ďalšie verzie.

Aktuálny NŠFG, verzia 1.2 okrem finančných tém integruje aj spotrebiteľskú výchovu, protikorupčnú výchovu, výchovu k podnikaniu, ako aj výchovu proti podvodom pri využívaní verejných zdrojov.

Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to súhrn schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra či miesto bydliska. Je to označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

 

ISBN 978-80-89247-77-6