ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Úrady SCCF

Odbor živnostenského podnikania pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 550 121 
e-mail: sccf@siov.sk
 

ÚLOHY

 • Monitoruje aktuálnu legislatívu v oblasti živnostenského zákona
 • Simuluje činnosť živnostenského úradu pre všetky cvičné firmy v SR
 • Kontroluje doklady potrebné k vydaniu živnostenských oprávnení
 • Vydáva živnostenské oprávnenia na simulovanú podnikateľskú činnosť
 • Registruje CF na živnostenskom úrade - v živnostenskom registri a vykonáva všetky úkony s tým potrebné
 • Zabezpečuje kontrolu dokladov potrebných k zmenám v živnostenských oprávneniach

Na základe ohlásenia vystaví Živnostenský úrad pri SCCF živnostenský list.

Akúkoľvek zmenu musí právnická osoba ohlásiť živnostenskému úradu.
 

Poplatky:
 

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania 
(položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)
 
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
    1. na každú voľnú živnosť - 5 eur 
    2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť - 15 eur 
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa - 3 eurá 
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri - 3 eurá 
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení - 6 eur 
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni - 6 eur 
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení - 3 eurá 
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti - 4 eurá 
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33) - 6 eur 
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 33a) - 6 eur 
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe - 20 eur 
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike - 100 eur 
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis - 3 eurá 
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán - 5 eur 
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 33b) - 3 eurá 
 
 
Poznámky 
1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien. 
2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.“. 
3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. 4)
 
______________________________ 
 
33)
 § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
33a)
 § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
33b)
 § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 
písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. 
4)
 Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

Registrový súd pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 550 121
e-mail: sccf@siov.sk

 

ÚLOHY

 1. Monitoruje aktuálnu legislatívu v oblasti obchodného zákonníka
 2. Simuluje činnosť registrového súdu (obchodný register) pre všetky cvičné firmy v SR
 3. Prijíma žiadosti a návrhy na zápis do OR
 4. Kontroluje doklady potrebné k zápisu cvičnej firmy do OR
 5. Registruje CF na obchodnom súde pri SCCF a vykonáva všetky úkony s tým potrebné
 6. Zabezpečuje kontrolu a zápis dokladov potrebných k zmenám v obchodnom registri
 7. Vydáva osvedčenia o registrácii v obchodnom registri - výpisy z OR

Na základe návrhu  spoločnosti (s.r.o. alebo a.s.) na zápis do obchodného registra a spoločenskej zmluvy registrový súd vydá uznesenie obchodného registra a ďalej môže vydávať výpisy z obchodného registra. Registrový súd registruje nové firmy. Ďalej na základe dodatku k spoločenskej zmluve (s.r.o.) alebo k zakladateľskej listine (a.s.) uskutoční obchodný súd zmenu zápisu spoločníkov a konateľov na základe žiadosti právnickej osoby. Ak chce škola zlikvidovať niektorú cvičnú firmu, musí dať návrh na likvidáciu CF, najprv sa však musí firma zlikvidovať účtovne a až po vysporiadaní môže prísť k likvidácii CF. Registrový súd prideľuje IČO právnickým osobám na základe potrebných údajov príslušných orgánov štátnej správy.

 

Poplatky vo veciach obchodného registra

 1.  návrh na prvý zápis

  1. akciovej spoločnost: štandardne 750 €  a  elektronicky 375 €
  2. iných právnických osôb: štandardne 300 €  elektronicky 150 €
  3. fyzickej osoby podnikateľa: štandardne 150 €  elektronicky 75 €
  4. organizačnej zložky podniku právnickej osobyštandardne 300 €  elektronicky 150 €
  5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľaštandardne 30 €  elektronicky 15 €
 2. návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva)štandardne 330 €  elektronicky 165 €
   

 3. návrh na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska: štandardne 66 €  elektronicky 33 €
  (v jednom poplatku je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis).
   
 4. z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždeniaštandardne 99 €  elektronicky 49,50 €


 

Centrobanka pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 469 691
e-mail: sccf@siov.sk

 

ÚČET

SK73 2222 0000 0010 1010 1012 

               

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 0008, 0308, 0968, 0379 ...

 

ÚLOHY

 • Simuluje činnosť reálnej bankovej inštitúcie pre všetky cvičné firmy v SR
 • Otvára bankové účty pre CF (bežné, mzdové, pre rezervný a sociálny fond a iné)
 • Realizuje bežné bankové operácie - vydávanie výpisov z účtu a pod.
 • Poskytuje úvery cvičným firmám na základe žiadosti
 • Vedie mzdové účty na personálny nákup cvičných firiem
 • Zabezpečuje bankový styk na Slovensku a v zahraničí pre CF
  • prijíma príkazy na úhradu
  • prijíma pokladničné doklady na vklady a výbery v hotovosti
  • prijíma a spracúva avíza od iných bankových inštitúcií
  • vydáva avíza pre iné bankové inštitúcie
 • Vedie účty
  • Sociálnej, Zdravotnej a Slovenskej poisťovne pri SCCF
  • Finančného úradu pri SCCF
  • Colného úradu pri SCCF
    

Účet Fiktívneho dodávateľa je: SK63 2222 0000 0010 0000 0000

Účet Fiktívneho odberateľa je: SK16 2222 0000 0019 9988 8777
Prihlasovacie údaje (ONLINE SLUŽBY SCCF) sú nasledovné.

IČO: 10000008 Heslo: F735mR65

Pre výpočet IBAN účtu pre cvičné firmy je nasledovný: SKzz 2222 0000 00xx xxxx xxxx
"x" je pôvodné číslo podnikateľského účtu

 

Pre  výpočet IBAN  podúčtov  pre  CF  je  nasledovný:  SKzz 2222 0000 yyxx xxxx xxxx
"y" je pôvodné predčíslie k podnikateľskému účtu (mzdový, sociálny a rezervný podúčet k hlavnému účtu)
"x" je pôvodné číslo podnikateľského účtu

"z" je kontrolné číslo 

 

 

Sociálna poisťovňa pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 469 691
e-mail: sccf@siov.sk

 

ÚČET

SK25 0320 0000 0010 0000 3012

 

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 7618

 

ÚLOHY

 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a sociálnej starostlivosti a informuje o zmenách cvičné firmy
 • Simuluje činnosť reálnej sociálnej poisťovne pre všetky cvičné firmy v SR
 • Prijíma prihlášky a odhlášky občana na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
 • Prijíma mesačné výkazy poistenia a dávok
 • Prijíma na účty Slovenskej poisťovne pri SCCF platby na poistenia
 • Zúčtováva dávky nemocenského poistenia pre cvičné firmy v SR
 • Na požiadanie zasiela všetky formuláre prihlášok, odhlášok a výkazov, poistenia a dávok totožných s formulármi z hospodárskej praxe
 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti zamestnanosti a informuje o zmenách cvičné firmy v Infospravodaji SCCF
 • Simuluje činnosť reálnych  úradov práce pre cvičné firmy v SR
 • Prijíma prihlášky a odhlášky platiteľa príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu
 • Prijíma mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti  a do garančného fondu a platby oboch príspevkov na účet Úradu práce pri SCCF
 • Na požiadanie zasiela všetky formuláre prihlášok, odhlášok a výkazov poistenia v nezamestnanosti totožných s formulármi z hospodárskej praxe

 

Finančný úrad pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 469 691
e-mail: sccf@siov.sk

 

ÚČTY

SK93 0320 0000 0010 0000 1012
SK59 0320 0000 0010 0000 2012  pre  DPH

 

SYMBOLY

VS: IČO resp. DIČ ak je platiteľ DPH IČ DPH
KS: 0558 daň rok
        1148 DPH a cestná daň
        8148 preddavky daní

 

ÚLOHY   

 • Monitoruje novelizáciu daňových zákonov a informuje o zmenách cvičné firmy
 • Simuluje činnosť finančného úradu pre všetky cvičné firmy v SR
 • Prijíma žiadosti o registráciu CF za platiteľa daní
 • Vydáva osvedčenia o registrácii za platiteľa daní a osvedčenie o pridelení DIČ
 • Prijíma žiadosti o registráciu platiteľa DPH a iných druhov daní na žiadosť CF
 • Vydáva osvedčenie o pridelení IČ DPH platiteľovi DPH
 • Prijíma všetky druhy mesačných, štvrťročných a ročných daňových priznaní /DPH, cestná daň, daň z nehnuteľností a iné/
 • Prijíma priznania k dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby za príslušný rok a preddavky dane z príjmov
 • Na účty finančného úradu pri SCCF prijíma všetky poukázané platby daní a zúčtováva prípadné nadmerné odpočty a preplatky daní
 • Vykonáva daňovú kontrolu v cvičných firmách SR s cieľom ich metodického usmerňovania
 • Na požiadanie zasiela všetky formuláre žiadostí, daňových priznaní a výkazov totožných s formulármi z hospodárskej praxe
 • Prijíma súhrnné výkazy na evidenciu intrakomunitárnych obchodov cvičných firiem v rámci EU

 

Zdravotná poisťovňa pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 469 691
e-mail: sccf@siov.sk

 

ÚČET

SK88 0320 0000 0010 0000 4012

 

SYMBOLY

VS: IČO cvičnej firmy
KS: 3558

 

ÚLOHY

 • Monitoruje novelizáciu zákonov z oblasti zdravotného poistenia a informuje o zmenách cvičné firmy
 • Simuluje činnosť reálnej zdravotnej poisťovne /Všeobecnej zdravotnej poisťovne/ pre všetky cvičné firmy v SR
 • Prijíma prihlášky a odhlášky poistencov, oznámenia poistenca, oznámenia zamestnávateľa o zmenách a hromadné oznámenie o poistencoch
 • Prijíma mesačné výkazy zamestnávateľa o výške poistného
 • Prijíma na účty Zdravotnej poisťovne pri SCCF platby zdravotného poistenia
 • Na požiadanie zasiela všetky formuláre prihlášok, odhlášok a výkazov zdravotného poistenia totožných s formulármi z hospodárskej praxe (VZP), prípadne aj iných zdravotných poisťovní

 

Colný úrad pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 469 691
e-mail: sccf@siov.sk

 

ÚČET

SK20 0320 0000 0010 0000 6012

 

SYMBOLY

VS: IČ DPH cvičnej firmy

 

ÚLOHY

 • Monitoruje novelizáciu zákonov v oblasti colníctva a o zmenách informuje cvičné firmy
 • Vykonáva registráciu a správu spotrebných daní (z vína, z piva, z liehu, z tabakových výrobkov, z minerálnych olejov)
 • Vykonáva daňový dozor, daňové konanie a prípadne daňové kontroly v oblasti spotrebných daní
 • Zabezpečuje výkon colného dohľadu a colné konanie pri obchodovaní CF s tretími štátmi (mimo územia SR)