ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Aktuality

Cvičná firma na Slovensku a PEN Worldwide

30.04.2021
Cvičná firma ako predmet na stredných školách simuluje pracovné činnosti firmy. Pracuje s originálnymi podkladmi z praxe, ale s fiktívnym tovarom a fiktívnymi peniazmi. Slúži na to obeh dokladov vo firme aj jej vzťahy s ďalšími firmami doma i v zahraničí.

Účastník cvičnej firmy spoznáva štruktúru firmy, prácu v jednotlivých oddeleniach. Detailne sa oboznamuje so špecifikami svojej pracovnej pozície a uvedomuje si i vzťahy medzi oddeleniami a jednotlivými firemnými pozíciami. Aktívne sa podieľa na riešení individuálnych aj tímových pracovných úloh. Okrem odborných znalostí a zručností sprostredkúva cvičná firma žiakom i tzv. mäkké zručnosti, soft skills. Dôvod je veľmi jednoduchý – simulácia reálnej praxe poskytuje vynikajúcu prípravu pre budúce pôsobenie v zamestnaní alebo podnikaní.

Cvičné firmy sú na všetkých typoch stredných odborných škôl, niekoľko z nich je aj na vysokých školách a tiež v oblasti vzdelávania dospelých. 

Cvičná firma podáva komplexný obraz hospodárskych činností podnikateľského subjektu s dôrazom na nadväznosť a význam jednotlivých operácií. Riadi sa platnou legislatívou Slovenskej republiky. Má povinnosti, ktoré sú identické s povinnosťami reálnych firiem. To ju povyšuje nad ekonomickú hru. Súčasťou práce je reklama, marketing, objednávka, nákup, predaj, písomný a telefonický hospodársky styk, fakturácia a účtovanie, styk s bankou, činnosti podnikového sekretariátu atď.

Aby mohli cvičné firmy plnohodnotne pracovať, teda čo najvernejšie kopírovať realitu, je dôležitá existencia vonkajšieho prostredia, teda sieť cvičných firiem doma aj v zahraničí a samozrejme úrad, u nás to je Slovenské centrum cvičných firiem, ktorý nahrádza štátnu správu.

Každá krajina Európskej únie, ale aj USA, Kanady, Číny a ďalších partnerov, majú zriadené národné centrály cvičných firiem po vzore Nemecka a Rakúska. Podľa vzoru týchto krajín vzniklo aj Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), ktoré simuluje živnostenský úrad, registrový súd, finančný úrad, banka, sociálna a zdravotná poisťovňa, poštový a colný úrad..

Slovenské centrum cvičných firiem sa v máji 2001 stalo pridruženým členom združenia EUROPEN (centrály cvičných firiem) so sídlom v Essene v Nemecku a od roku 2008 je jeho riadnym členom. Cvičné firmy krajín, ktoré sú členmi centrály PEN Worlwide, môžu pracovať s online databázami a aplikáciami, bankou, zlatými stránkami, ako aj s ostatnými cvičnými firmami z viac ako 40 krajín sveta,. Združenie sa postupne transformovalo z európskeho na svetové a jeho názov sa zmenil na EUROPEN – PEN International. Na 55. mítingu členov EUROPEN-PEN International bol navrhnutý nový názov PEN Worldwide (http://www.penworldwide.org/) a prijatý bol na práve skončenom 56. member mítingu.

PEN je skratkou pre PRACTICE ENTERPRISES NETWORK. Naše členstvo umožňuje slovenským firmám online komunikovať cez databázu a aplikácie EUROPEN PEN International s ktoroukoľvek cvičnou firmou doma aj v zahraničí. Členstvo nemá len evidenčný charakter, môžeme využívať databázový, informačný, komunikačný a bankový softvér aj pomoc v oblasti know-how. 

V poradí 56. míting členov svetového združenia cvičných firiem PEN Worldwide sa uskutočnil v čase stále pretrvávajúcej svetovej pandémie online v dňoch 27. – 29. apríla 2021. V čase pandémie už druhý raz.

Míting členov je miesto, kde si všetci členovia počas troch dní vymenia informácie, názory a skúsenosti s cvičnými firmami v tej ktorej krajine. Veľa krajín využíva formu vzdelávania cvičná firma napríklad aj na rekvalifikáciu nezamestnaných.

Prvý deň začal prezident združenia Nick Chapman (USA) privítaním a základnými informáciami. Pokračoval Scott Mitchell (Kanada), výkonný riaditeľ združenia „skladaním účtov“ koordinačného centra o zrealizovaných aktivitách a hospodárení PEN Worldwide, výdavkoch, príjmoch, audite, schvaľovaním výročnej správy a rozpočtu.

Takisto bolo schválené mentorovanie Ruska a nových pridružených členov z Rumunska, Jordánska, Argentíny a Palestíny.

Záver dňa patril správam jednotlivých krajín za obdobie roka od apríla do apríla. Pandemický rok dal všetkým zabrať ale naučil nás aj veľa nového. Používanie nových technológií sa posunulo míľovými krokmi, naučili sme sa komunikovať s celým svetom pomocou rôznych aplikácií, naše digitálne zručnosti sú omnoho lepšie, ako sme si mysleli.

Druhý deň sme sa venovali budúcnosti cvičných firiem.  Uskutočnili sa štyri pracovné workshopy. Prvý bol zameraný na príležitosti súťaží v rámci celej siete a globálnym výzvam. Dohodli sme sa, že sa celosvetovo bude pre cvičnú firmu používať názov PRACTICE ENTERPRISE so skratkou PE. Druhé pracovné stretnutie členov bolo zamerané na možnosti zvýšenia medzinárodného obchodu medzi cvičnými firmami v celej sieti. Jean-Marc Hetsch (Francúzsko) sa viac venoval budúcnosti digitálneho marketingu PE. Tretí seminár sa zameral na možnosti budúcej spolupráce a partnerstiev. Účastníci workshopu prediskutovali možnosti a výstup môže slúžiť ako platforma pre podanie žiadosti o nadchádzajúce projekty. Štvrtý workshop bol zameraný na najlepšie výzvy a možnosti, čo nám priniesla online práca v cvičných firmách, online veľtrhy, obchodovanie, súťaže ale aj vzdelávanie učiteľov a trénerov PE.

Tretí deň jednotlivé krajiny predstavili takzvané príklady dobrej praxe. Venovali sa najmä tomu, čo nové a zaujímavé prinieslo online vzdelávanie v cvičných firmách.

Sme hrdí, že Slovensko, aj keď sme malým štátom, sa ukázalo ako jedno z najaktívnejších krajín a naše výsledky ocenili aj v centrále PEN Worlwide.  :-)

 


<< späť