ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Úrady SCCF > Odbor živnostenského podnikania

Odbor živnostenského podnikania pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava, Tel. 0911 550 121
e-mail: sccf@siov.sk
 

ÚLOHY

  • Monitoruje aktuálnu legislatívu v oblasti živnostenského zákona
  • Simuluje činnosť živnostenského úradu pre všetky cvičné firmy v SR
  • Kontroluje doklady potrebné k vydaniu živnostenských oprávnení
  • Vydáva živnostenské oprávnenia na simulovanú podnikateľskú činnosť
  • Registruje CF na živnostenskom úrade - v živnostenskom registri a vykonáva všetky úkony s tým potrebné
  • Zabezpečuje kontrolu dokladov potrebných k zmenám v živnostenských oprávneniach

Na základe ohlásenia vystaví Živnostenský úrad pri SCCF živnostenský list.

Akúkoľvek zmenu musí právnická osoba ohlásiť živnostenskému úradu.
 

Poplatky:
 

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania 
(položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)
 
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 
    1. na každú voľnú živnosť - 5 eur 
    2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť - 15 eur 
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa - 3 eurá 
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri - 3 eurá 
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení - 6 eur 
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni - 6 eur 
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení - 3 eurá 
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti - 4 eurá 
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33) - 6 eur 
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 33a) - 6 eur 
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe - 20 eur 
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike - 100 eur 
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis - 3 eurá 
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán - 5 eur 
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 33b) - 3 eurá 
 
 
Poznámky 
1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien. 
2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.“. 
3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. 4)
 
______________________________ 
 
33)
 § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
33a)
 § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
33b)
 § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 
písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. 
4)
 Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
Živnostenské podnikanie na stránke ministerstva vnútra