ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
ŠIOV Slovenské centrum cvičných firiem
Online služby

Navigačné menu

Preskočiť navigačné menu

Kontakt

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Slovenské centrum cvičných firiem
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Pracovisko:
Stromová 9
831 01 Bratislava

www.siov.sk
Mobil: +421 911 469 691
E-mail: sccf@siov.sk

Hlavné menu > Úrady SCCF > Finančný úrad

Finančný úrad pri SCCF

SÍDLO

Slovenské centrum cvičných firiem
Pracovisko Ekonomická univerzita
Národohospodárska fakulta
Katedra pedagogiky Tel./Fax: 02/624 12 103
e-mail: sccf@siov.sk
Dolnozemská cesta 1
852 19 Bratislava 5

 

ÚČTY

SK20 0320 0000 0010 0000 1012
SK20 0320 0000 0010 0000 2012  pre  DPH

 

SYMBOLY

VS: IČO resp. DIČ ak je platiteľ DPH IČ DPH
KS: 0558 daň rok
        1148 DPH a cestná daň
        8148 preddavky daní

 

ÚLOHY   

 • Monitoruje novelizáciu daňových zákonov a informuje o zmenách cvičné firmy
 • Simuluje činnosť finančného úradu pre všetky cvičné firmy v SR
 • Prijíma žiadosti o registráciu CF za platiteľa daní
 • Vydáva osvedčenia o registrácii za platiteľa daní a osvedčenie o pridelení DIČ
 • Prijíma žiadosti o registráciu platiteľa DPH a iných druhov daní na žiadosť CF
 • Vydáva osvedčenie o pridelení IČ DPH platiteľovi DPH
 • Prijíma všetky druhy mesačných, štvrťročných a ročných daňových priznaní /DPH, cestná daň, daň z nehnuteľností a iné/
 • Prijíma priznania k dani z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby za príslušný rok a preddavky dane z príjmov
 • Na účty finančného úradu pri SCCF prijíma všetky poukázané platby daní a zúčtováva prípadné nadmerné odpočty a preplatky daní
 • Vykonáva daňovú kontrolu v cvičných firmách SR s cieľom ich metodického usmerňovania
 • Na požiadanie zasiela všetky formuláre žiadostí, daňových priznaní a výkazov totožných s formulármi z hospodárskej praxe
 • Prijíma súhrnné výkazy na evidenciu intrakomunitárnych obchodov cvičných firiem v rámci EU


Finančná správa SR